ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πανελλαδικές 2024

Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι το Πυροσβεστικό Σώμα.
  2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από αυτή, είναι να εξυπηρετηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή στο Διαγωνισμου για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του Π.Δ. 17/2022.
  3. Αποδέκτες της κατηγορίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι αρμόδιες Επιτροπές όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη.
  4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΠΣ/ Αίτηση - Υπέυθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τηρούνται για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται με μέριμνα του Α.Π.Σ. / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
  5. Το υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας δύναται να έχει πρόσβαση για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την προκήρυξη και λαμβάνοντας υπόψη τα προκαλούμενα αποτελέσματα σε σχέση με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.
  6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, λαμβάνοντας υπόψη τα προκαλούμενα αποτελέσματα σε σχέση με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.
  7. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.